Här är en lista över ord som ofta dyker upp när ämnen som falska nyheter, faktaresistens, statistiska rapporter, politiska eller vetenskapliga undersökningar och världsbilder diskuteras. Med ordlistan hoppas vi att fler ska vilja och våga delta i det offentliga samtalet, liksom fråga forskare, politiker eller vänner: “Hur vet du det?”.

 • Bekräftelsebias - Bias är engelska för “fördom” eller “partiskhet”. Bekräftelsebias innebär att man bara tar till sig åsikter och idéer som bekräftar det man redan tror eller tycker. Se även kognition och kognitiv bias.
 • Bevis - Logisk tankegång som utgår från fakta. Exempel: ett fingeravtyck som stämmer överens med en persons finger binder personen till platsen.
 • Cherry picking - Att välja ut resultat som stödjer ens värderingar och inte bry sig om det större perspektivet, se även bekräftelsebias.
 • Evidens / Vetenskapligt belägg - Bevis som innehåller en viss osäkerhet. Jämför med fakta.
 • Fabricering - Innebär att man hittar på data eller ett resultat – man fuskar. Det kan antingen vara medvetet eller omedvetet.
 • Fackterm - Ord som har en speciell betydelse inom ett visst verksamhetsområde. Kan ibland vara svårt att förstå om man inte är insatt i området.
 • Fakta - Kunskap som är så säker att den inte går att betvivla. Ett exempel: jorden är rund.
 • Forskning - Att undersöka något med olika metoder för att skapa ny vetenskaplig kunskap.
 • Hypotes -  Ett förslag till förklaring av något som ännu inte är bevisat.
 • Kognition - Psykologisk fackterm som beskriver en tankeverksamhet om bland annat kunskap, tänkande och minne. (Kognitiv - har med kognition att göra).
 • Kognitiv bias - Våra tankar påverkas av samhället och de personer som finns runtomkring oss. Detta kan ibland få oss att tänka på ett oberäkneligt sätt.  Bekräftelsebias ovan är en form av kognitiv bias.
 • Kunskap - Förståelse av eller insikt om något. Jämför med fakta respektive vetenskap.
 • Kvalitativ forskning - Skapa en fördjupad förståelse av något genom att undersöka och beskriva sammanhanget och helheten. Exempel på kvalitativa metoder är textanalys och djupintervjuer, se även metod.
 • Kvantitativ forskning - Analyserar olika former av data (t.ex. från blodprov eller enkätsvar) med hjälp av statistik som metod, se även metod.
 • Källkritik - Granskning av en källas förhållande till fakta, se även fakta.
 • Metod - Systematiskt sätt att kartlägga och inhämta kunskap, se kvantitativ och kvalitativ forskning.
 • Risk - Någonting som kan innebära skadliga konsekvenser. Politiker pratar ibland om risken med ett visst beslut, ställ då frågan i relation till vad, och hur sannolikt det är över tid, se sannolikhet.
 • Sannolikhet - Mått på hur troligt det är att något inträffar. Jämför med risk.
 • Statistik - Metod för att samla in, bearbeta, redo­visa och analysera data. Statistiska Centralbyrån (SCB) har en bra vägledning till grunderna i statistik – Statistikguiden.
 • Statistiskt säkerställt -  När sambandet mellan olika resultat i en studie inte beror på slumpen utan att det finns en verklig koppling mellan dessa, se även statistik.
 • Vetenskap - Kunskap som tas fram med hjälp av beprövade metoder. Metoden har då under en längre period prövats noggrant bland forskare innan den accepteras, se även metod. Jämför med fakta respektive kunskap.
 • Vetenskaplig oredlighet - Annat ord för forskningsfusk, se även fabricering.
 • Vetenskaplig studie - En avgränsad undersökning av något som sker genom vetenskapliga metoder, se kvantitativ och kvalitativ forskning.

Källförteckning: