March for Science är en global rörelse som uppmärksammar och står upp för vetenskapen och den forskningsbaserade kunskapens vikt för samhället.

Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i fler än 600 städer runt om i världen. Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängterades att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

I Sverige hölls den 22 april 2017 manifestationer i Stockholm, GöteborgLuleåUmeå och Uppsala. Det var överväldigande många människor som slöt upp och gick med i tågen, och det blev mycket uppmärksamhet i både massmedier och sociala medier. Som tack till alla som involverade sig i planeringen och genomförandet av manifestationen sattes en gåva in till Hans Roslings minnesfond. Manifestationerna var partipolitiskt obundna och en mängd organisationer bidrog till genomförandet av manifestationen, se vilka på sidan om partners.


Manifest

March for Science Sverige står bakom ursprungliga March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen. Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

1. Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.

Vi verkar för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap, präglad av mångfald som gör att många perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Vikten av kunskap, ett vetenskapligt angreppssätt och kritiskt tänkande ska ses som självklar i alla delar av samhället.

2. Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.

Forskningen är en del av samhället. Vi efterlyser en öppen dialog, där forskare och allmänheten delar med sig av sin kunskap och där synpunkter, frågor och förslag välkomnas och tas tillvara.

3. Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.

Forskning är en förutsättning för att samhället ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Beslut måste därför vila på fakta och evidensbaserad kunskap.

Manifestet är fritt att publicera och sprida för att visa sitt stöd för March for Science Sverige.


Mål för manifestationen

Visa på vikten av öppenhet i forskning, kritiskt tänkande, ett vetenskapligt angreppssätt och källkritik.

Vi vill verka för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap. Vi lyfter fram behovet av mångfald, som bidrar till att fler perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Samtidigt ger mångfald en mer representativ bild av det samhälle som forskningen verkar i.

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt  i samhällsdebatten vill vi lyfta fram vikten av källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Dialog kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av demokratin.

Vi vill att forskningen ska samverka med samhället i stort. Öppen dialog mellan forskare och medborgare behövs, där forskare delar med sig av sin kunskap och där allmänheten kan komma med synpunkter, ställa frågor och ge förslag.

Vi vill tydliggöra sambandet mellan vetenskap och ett demokratiskt samhälle. Genom vetenskapen främjas innovation, kritiskt tänkande och ökad förståelse för världen. Forskning är också en förutsättning för att samhället ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför, och för att kunna bidra till bättre hälsa och välfärd för alla.

Politiker och beslutsfattare ska få tillgång till och använda sig av evidensbaserad kunskap.

Beslut bör vila på evidens och forskningsbaserad kunskap. För att samhället ska kunna använda sig av forskningens resultat är det nödvändigt att politiker ser värdet av forskning och baserar beslut och policyer på forskningsbaserad kunskap.


Marschen fortsätter

Året efter fortsatte världen marschera för vetenskapen under parollen Science Marches OnI Sverige lanserade vi i samband med detta kampanjen #Hurvetdudet? för att ge vetenskapen mer plats i det årets valrörelse. Läs mer om det på sidan om #Hurvetdudet? och se i vilka svenska städer lokala manifestationer hölls.